شرایط عمومی پیمان

توضیح مقدماتی

شرایط عمومی پیمان های منتشره از یکطرف باعث استاندارد سازی در متون قرارداد و شرایط حاکم بر قراردادها شده است و از این بابت قابل تقدیر است ولی از طرف دیگر به دلیل اینکه اولا متون و نهادهای تعبیه شده در آن بصورت مستقیم از حقوق خارجی گرته برداری شده است و ثانیا برخی از مفاد آن نه تنها دارای منطق حقوقی و قراردادی نیست بلکه در برخی موارد متعارض با اصول کلی و قواعد عمومی قراردادهاست، جای بررسی و نقد بسیار دارد. کاش می شد در تهیه و تنظیم این شرایط از حقوقدانان با تجربه و متبحر نیز کمک گرفته می شد.

در ذیل عینا شرایط عمومی های منتشره جهت دانلود آورده شده است ولی نقد مفاد آن در بخش شروط قراردادی آمده است.

موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان – شماره نشريه 4311

موافقت نامه و شرايط عمومي خدمات نقشه برداري

موافقت نامه و شرايط عمومي  قراردادهاي خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح

موافقتنامه، پيوستها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني براي فرآيندهاي توليد محصول

موافقت نامه و شرايط عمومي  قراردادهاي خدمات مديريت طرح

موافقت نامه و شرايط عمومي  قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي

(P)قرارداد همسان خريد تجهيزات براي خريدهاي خارجي

(C)شرايط عمومي قرارداد همسان ساختمان و نصب

pc موافقت نامه – پيوست – شرايط عمومي و خصوصي پيمان هاي تامين کالا و تجهيزات – ساختمان و نصب به صورت توام براي کارهاي صنعتي

(E.P ) شرايط عمومي قرارداد مهندسي تأمين کالا و تجهيزات ساختمان و نصب براي پروژه هاي صنعتي

  (EPC) موافقتنامه ها و شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانهاي مهندسي ، تامين کالا و تجهيزات ساختمان و نصب به صورت توام براي کارهاي صنعتي

 (Build – Operate – Transfer (BOT)) موافقتنامه ساخت- بهره برداري- واگذاري نشريه شماره 469